Skip to content
regulamin-50

Regulamin promocji
„Kolejny kierunek 50% taniej”

Opublikowano: 14.08.2023
Ostatnia aktualizacja: 11.09.2023

Sekcje regulaminu

§ 1 - Postanowienia ogólne

 1. Regulamin promocji „Kolejny kierunek 50% taniej” (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady przyznawania, ustalania wysokości i realizowania promocji względem uczestnika promocji (dalej jako: „Uczestnik”), w tym warunki promocji polegającej na możliwości zapisania się przez nowych, aktualnych lub byłych słuchaczy Uczelni na kolejny kierunek studiów podyplomowych wybrany przez Uczestnika w ramach tej samej kategorii co pierwszy kierunek studiów podyplomowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego oferowanych w ramach niniejszej promocji ze zniżką 50% na warunkach szczegółowo określonych w Regulaminie (dalej jako: „Promocja”). Wykaz ww. kategorii studiów podyplomowych dostępny jest na stronie www.studia-online.pl/oferta
 2. Organizatorem Promocji jest Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, adres siedziby: plac Powstańców Śląskich 1/201, 53-329 Wrocław, NIP: 7952214640, REGON 651432712, wpisana do ewidencji uczelni niepublicznych prowadzonej przez ministra właściwego do spraw edukacji i nauki pod numerem 208 (dalej jako: „Uczelnia”, „WSKZ”).
 3. Przed skorzystaniem z Promocji należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Biorąc udział w Promocji, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu w żaden sposób nie mają na celu wyłączać́ ani ograniczać́ jakichkolwiek praw Uczestnika w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeksu cywilnego lub ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. przysługujących mu z mocy obowiązującego prawa. W przypadku niezgodności zapisów niniejszego Regulaminu z przytoczonymi powyżej przepisami pierwszeństwo mają te przepisy.
 5. Wszelka korespondencja pisemna lub elektroniczna powinna być kierowana na następujące dane kontaktowe Uczelni (1) tel.+48 22 602 01 10; (2) e-mail: kontakt@studia-online.pl; (3) adres do korespondencji: 53-329 Wrocław, Plac Powstańców Śląskich 1/201.
 6. Nawiązywanie kontaktu z Uczelnią może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Uczestnik.
 7. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem strony internetowej https://studia-online.pl oraz https://studia-online.pl/promocja-50 a także innych odnośników wskazanych na ww. stronach lub przekazanych Uczestnikowi (dalej jako “Strona Promocji”).
 8. W celu skorzystania z Promocji niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do publicznej sieci Internet, aktywnego konta poczty elektronicznej  (e-mail), przeglądarki zasobów internetowych umożliwiających wyświetlanie stron WWW (przeglądarek internetowych z włączoną obsługą/zapisem plików cookies oraz skryptów JavaScript; wersje przeglądarek - nie starsze niż 12 miesięcy) oraz innych wymagań technicznych określonych w Regulaminie Serwisu udostępnionym na stronie internetowej WSKZ pod adresem https://studia-online.pl/regulamin.
 9. Koszty dostępu do Internetu ponosi Uczestnik, także w przypadku korzystania z Internetu za pomocą telefonu komórkowego. Korzystający z Promocji powinni zapoznać się ze stawkami transferu (połączeń z Internetem) stosowanymi przez operatorów telekomunikacyjnych.

§ 2 - Świadczenia w ramach Promocji i warunki ich otrzymania

 1. W przypadku spełnienia warunków do skorzystania z Promocji opisanych w Regulaminie, Uczestnikowi:
  1. nowemu słuchaczowi - osobie nie będącej wcześniej słuchaczem Uczelni, która po raz pierwszy zapisała się na kierunek studiów podyplomowych i go opłaciła w terminie określonym w Regulaminie (na potrzeby Regulaminu rozumiany jest jako “pierwszy kierunek studiów podyplomowych”) oraz osobie, która jest lub była słuchaczem Uczelni i zapisała się na kierunek studiów podyplomowych z innej kategorii (na potrzeby Regulaminu rozumiany jest jako “pierwszy kierunek studiów podyplomowych”) i go opłaciła w terminie określonym w Regulaminie, dalej jako: „Nowy Słuchacz”; 
  2. aktualnemu słuchaczowi – osobie będącej w trakcie realizacji studiów podyplomowych organizowanych przez Uczelnię (na potrzeby Regulaminu realizowany kierunek studiów podyplomowych rozumiany jest jako “pierwszy kierunek studiów podyplomowych”), dalej jako: „Aktualny Słuchacz”; 
  3. byłemu słuchaczowi – osobie, która ukończyła studia podyplomowe organizowane przez Uczelnię i uzyskała świadectwo ukończenia studiów podyplomowych przed datą rozpoczęcia Promocji (na potrzeby Regulaminu ukończony kierunek studiów podyplomowych rozumiany jest jako “pierwszy kierunek studiów podyplomowych”), dalej jako: „Absolwent”,
  przysługuje możliwość zapisania się na kolejny kierunek studiów podyplomowych w ramach tej samej kategorii co pierwszy kierunek studiów podyplomowych organizowany przez Uczelnię oferowany w ramach niniejszej Promocji ze zniżką 50%.
 2. Promocja dla Nowych Słuchaczy rozpoczyna się 14 sierpnia 2023 r. o godzinie 9:00 i zakończy się w dniu określonym w decyzji władz Uczelni ogłoszonym na 48 godzin przed  ustaniem Promocji na stronie internetowej https://studia-online.pl.
 3. Promocja dla Aktualnych Słuchaczy i Absolwentów rozpoczyna się 14 sierpnia 2023 r. o godzinie 9:00 i trwa do dnia 17 października 2023 r., z zastrzeżeniem, że decyzją władz Uczelni okres trwania Promocji może zostać wydłużony, o czym Uczelnia poinformuje m.in. na stronie internetowej https://studia-online.pl.
 4. Promocja dla Nowych Słuchaczy w przypadku spełnienia przez Uczestnika pozostałych warunków Promocji określonych Regulaminem, dotyczy osoby fizycznej będącej Nowym Słuchaczem, która łącznie spełnia warunki:
  • 4.1 w okresie trwania Promocji, o którym mowa ust. 2 niniejszego paragrafu dokonała rejestracji na pierwszy kierunek studiów podyplomowych organizowanych przez Uczelnię (jeśli Uczestnik spełnia wymagania określone w Regulaminie Serwisu udostępnionym na stronie internetowej WSKZ pod adresem https://studia-online.pl/regulamin i zaakceptuje jego treść) zgodnie z ofertą dostępną na stronie internetowej WSKZ pod adresem: https://studia-online.pl/oferta) z wyłączeniem kierunków, o których mowa w  punkcie 6.1 niniejszego paragrafu;
  • 4.2. w terminie 7 dni od daty rejestracji, o której mowa w punkcie 4.1 niniejszego paragrafu w zgodzie z zawartą umową na świadczenie usług edukacyjnych zawartą w związku z rejestracją na studia dokonała zapłaty za kierunek studiów podyplomowych wraz z opłatą wpisową. W przypadku wyboru płatności w formie czesnego lub opłaty semestralnej, wystarczające dla możliwości skorzystania z Promocji jest dokonanie wpłaty w terminie określonym w zdaniu pierwszym niniejszego punktu pierwszego czesnego lub pierwszej opłaty semestralnej zgodnie z kwotą czesnego lub opłaty semestralnej wskazaną w harmonogramie wpłat wynikającym z zawartej umowy o świadczenie usług związanych z tym kierunkiem studiów wraz z opłatą wpisową,  przy czym momentem zapłaty tej kwoty w określonym terminie, jest dzień wpływu ww. środków na rachunek bankowy Uczelni;
  • 4.3. w terminie 7 dni od daty dokonania zapłaty za pierwszy kierunek studiów podyplomowych zgodnie z punktem 4.2. niniejszego paragrafu:
   • 4.3.1. wyraziła chęć na skorzystanie z Promocji poprzez kliknięcie udostępnionego przez Uczelnię linku na Stronie Promocji, który umożliwi Uczestnikowi zarejestrowanie się na kolejny kierunek studiów podyplomowych dostępny w ramach Promocji;
   • 4.3.2. dokonała rejestracji na kolejny kierunek studiów podyplomowych organizowany przez Uczelnię w ramach tej samej kategorii co pierwszy kierunek studiów podyplomowych (jeśli Uczestnik spełnia wymagania określone w Regulaminie Serwisu udostępnionym na stronie internetowej WSKZ pod adresem https://studia-online.pl/regulamin i zaakceptuje jego treść) zgodnie z ofertą dostępną na stronie internetowej WSKZ pod adresem: https://studia-online.pl/oferta), z wyłączeniem kierunków, o których mowa w punkcie 6.2 niniejszego paragrafu;
   • 4.3.3. dokonała zapłaty za kolejny kierunek studiów podyplomowych w kwocie 50% ceny regularnej za wybrane studia podyplomowe obowiązującej w czasie rejestracji na te studia, na rachunek bankowy Uczelni udostępniony Uczestnikowi przez Uczelnię na etapie zawierania umowy  na świadczenie usług w ramach kolejnego kierunku studiów podyplomowych z tej samej kategorii co pierwszy kierunek studiów podyplomowych wraz z opłatą wpisową. W przypadku wyboru płatności w formie czesnego lub opłaty semestralnej, wystarczające dla możliwości skorzystania z Promocji jest dokonanie wpłaty w terminie określonym w punkcie powyżej pierwszego czesnego lub pierwszej opłaty semestralnej  za kolejny kierunek studiów zgodnie z kwotą czesnego lub opłaty semestralnej wskazaną w harmonogramie wpłat wynikającym z zawartej umowy o świadczenie usług związanych z tym kierunkiem studiów wraz z opłatą wpisową. Za moment zapłaty ww. kwoty uznaje się dzień wpływu ww. środków na rachunek bankowy Uczelni.
 5. Promocja dla Aktualnych Słuchaczy lub Absolwentów w przypadku spełnienia przez Uczestnika pozostałych warunków Promocji określonych Regulaminem, dotyczy osoby fizycznej, będącej Aktualnym Słuchaczem lub Absolwentem, która łącznie spełnia warunki:
  • 5.1. przed dniem rozpoczęcia Promocji była wcześniej słuchaczem jakichkolwiek studiów podyplomowych prowadzonych przez Uczelnię tj. w dowolnym okresie przed dniem rozpoczęcia Promocji ukończyła studia podyplomowe organizowane przez Uczelnię i uzyskała świadectwo ukończenia studiów podyplomowych lub jest słuchaczem studiów podyplomowych Uczelni na dzień rozpoczęcia Promocji;
  • 5.2. w okresie trwania Promocji, o którym mowa w  ust. 3 niniejszego paragrafu:
   • 5.2.1. wyraziła chęć na skorzystanie z Promocji poprzez kliknięcie udostępnionego przez Uczelnię linku na Stronie Promocji, który umożliwi Uczestnikowi zarejestrowanie się na kolejny kierunek studiów podyplomowych dostępny w ramach Promocji;

   • 5.2.2. dokonała rejestracji na kolejny kierunek studiów podyplomowych organizowanych przez Uczelnię w ramach tej samej kategorii co pierwszy kierunek studiów podyplomowych (jeśli Uczestnik spełnia wymagania określone w Regulaminie Serwisu udostępnionym na stronie internetowej WSKZ pod adresem https://studia-online.pl/regulamin i zaakceptuje jego treść) zgodnie z ofertą dostępną na stronie internetowej WSKZ pod adresem: https://studia-online.pl/oferta, z wyłączeniem kierunków, o których mowa w punkcie 6.2. niniejszego paragrafu;
   • 5.2.3. dokonała zapłaty za kolejny kierunek studiów podyplomowych w kwocie 50 % ceny regularnej za wybrane studia podyplomowe obowiązującej w czasie rejestracji na te studia, na rachunek bankowy Uczelni udostępniony Uczestnikowi przez Uczelnię na etapie zawierania umowy  na świadczenie usług w ramach kolejnego kierunku wraz z opłatą wpisową. W przypadku wyboru płatności w formie czesnego lub opłaty semestralnej, wystarczające dla możliwości skorzystania z Promocji jest dokonanie wpłaty pierwszego czesnego lub pierwszej opłaty semestralnej  za kolejny kierunek studiów zgodnie z kwotą czesnego lub opłaty semestralnej wskazaną w harmonogramie wpłat wynikającym z zawartej umowy o świadczenie usług związanych z tym kierunkiem studiów. Za moment zapłaty ww. kwoty uznaje się dzień wpływu ww. środków na rachunek bankowy Uczelni.
 6. Z uwzględnieniem postanowień zawartych w punkcie 4.1., podpunkcie 4.4.2. oraz podpunkcie 5.5.2. z  Promocji wyłączone są następujące kierunki studiów podyplomowych:
  • 6.1. w zakresie realizacji pierwszego kierunku - wszystkie kierunki studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego (kategoria pedagogika) które dostępne są na stronie internetowej WSKZ pod adresem https://studia-online.pl/oferta/1/pedagogika oraz kierunki studiów podyplomowych na kierunkach: Innowacje w edukacji wczesnoszkolnej, Andragogika, Doradztwo zawodowe (2 sem.) – Instytucje rynku pracy, Asystent rodziny, Edukacja dziecka zdolnego (kategoria pedagogika), które dostępne są na stronie internetowej WSKZ pod adresem https://studia-online.pl/oferta/1/pedagogika;
  • 6.2. w zakresie realizacji kolejnego  kierunku - wszystkie kierunki z zakresu przygotowania pedagogicznego (kategoria pedagogika), których lista dostępna jest na stronie internetowej WSKZ pod adresem https://studia-online.pl/oferta/1/pedagogika
 7.  Z Promocji można skorzystać tylko raz w ramach danej kategorii.
 8. Świadczenia w ramach Promocji nie mogą zostać wymienione na inne świadczenia, w tym świadczenia pieniężne.
 9. Promocja nie obejmuje pokrycia innych opłat dodatkowych, o których mowa w Regulaminie Serwisu udostępnionym na stronie internetowej WSKZ pod adresem https://studia-online.pl/regulamin, w tym opłaty wpisowej.
 10. Kwoty wskazane w Regulaminie stanowią kwoty brutto.

§ 3 - Ogólne zasady uczestnictwa w Promocji

 1. W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki, oprócz warunków wskazanych w innych postanowieniach Regulaminu:
  • 1.1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub posiada zgodę opiekuna prawnego na korzystanie z usług WSKZ, w tym w ramach Promocji;
  • 1.2. posiada wykształcenie wyższe zgodne z obowiązującymi przepisami prawa;
  • 1.3. nie ubiega się o dofinansowanie studiów podyplomowych w ramach Promocji ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej.
 2. Informacje o możliwości skorzystania z Promocji Uczelnia udostępni w szczególności pod adresem internetowym https://studia-online.pl oraz na stronie internetowej https://studia-online.pl/promocja-50

§ 4 - Rezygnacja

 1. Uczestnik akceptuje, iż skorzystanie z Promocji poprzez zapisanie się na kolejny kierunek studiów podyplomowych na warunkach określonych Promocją jest równoznaczne z otrzymaniem zniżki na usługi edukacyjne świadczone przez WSKZ w ramach studiowania Uczestnika na kolejnym (promocyjnym) kierunku studiów, których to usług cena została wskazana w cenniku i przypisana do wybranych studiów na stronie internetowej WSKZ pod adresem https://studia-online.pl. Uczestnik akceptuje, iż udzielenie zniżki objętej Promocją jest związane z posiadaniem przez Uczestnika statusu słuchacza w ramach jego pierwszego kierunku studiów podyplomowych lub - w zakresie byłych słuchaczy - posiadania takiego statusu w rozumieniu postanowień Regulaminu. 
 2. Uczestnik akceptuje, że możliwość korzystania z usług edukacyjnych w ramach kolejnego kierunku studiów objętego Promocją jest związana z posiadaniem statusu słuchacza lub absolwenta studiów prowadzonych przez Uczelnię oraz w związku z celem wskazanym w ust. 1 powyżej, a zatem utrata statusu słuchacza w ramach umowy na świadczenie usług edukacyjnych związanych z pierwszym kierunkiem studiów podyplomowych, może skutkować w przypadku skorzystania z Promocji utratą możliwości uczestnictwa na kolejnym kierunku studiów podyplomowych udostępnionym w ramach Promocji na preferencyjnych warunkach. Uczestnik przystępując do Promocji oświadcza, że jest świadomy powyższego, akceptuje możliwość zaprzestania kontynuowania studiów na kolejnym kierunku studiów i nie będzie miał z tego tytułu żadnych roszczeń, za wyjątkiem wskazanych w Regulaminie.
 3. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy na świadczenie usług edukacyjnych w ramach pierwszego kierunku studiów podyplomowych przed jej zakończeniem w zgodzie z treścią takiej umowy i przepisami prawa powszechnie obowiązującego po rozpoczęciu świadczenia przez Uczelnię usług lub wypowiedzenia (rezygnacji) takiej umowy po upływie terminu na odstąpienie od niej, z uwagi cel Promocji i brzmienie ust. 1 niniejszego paragrafu, Uczelnia zastrzega prawo do zablokowania dostępu do kolejnego (promocyjnego) kierunku studiów podyplomowych, w sposób uniemożliwiający kontynuowanie studiów na ww. kierunku. Przy czym powyższe nie wpłynie na obowiązek rozliczenia stron umowy o świadczenie usług edukacyjnych w ramach pierwszego kierunku studiów podyplomowych w zgodzie z treścią takiej umowy i przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 4. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika Promocji dla Nowych i Aktualnych Słuchaczy od umowy na świadczenie usług edukacyjnych w ramach pierwszego kierunku studiów podyplomowych w zgodzie z treścią takiej umowy i przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz w przypadku zablokowania przez Uczelnię dostępu do kontynuowania studiów w ramach kolejnego (promocyjnego) kierunku studiów, Uczelnia zwróci Uczestnikowi uiszczone przez niego w ramach Promocji na rzecz Uczelni opłaty za kolejny kierunek studiów. W przypadku wypowiedzenia (rezygnacji) przez Uczestnika z takiej umowy na pierwszy kierunek studiów po upływie terminu na odstąpienie od niej, po rozpoczęciu świadczenia przez Uczelnię usług na rzecz Uczestnika w ramach kolejnego kierunku studiów, Uczestnik zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia za udostępnione przez Uczelnię usługi w ramach kolejnego  (promocyjnego) kierunku do dnia zablokowania przez Uczelnię dostępu do kontynuowania studiów, które ustalone zostanie na podstawie ceny wskazanej za kierunek studiów w ramach ww. Promocji. Powyższe nie wpłynie na obowiązek rozliczenia stron umowy o świadczenie usług edukacyjnych w ramach pierwszego kierunku studiów podyplomowych w zgodzie z treścią takiej umowy i przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Rezygnacja przez Uczestnika z kolejnego kierunku studiów objętego Promocją nie wpływa na świadczenie przez Uczelnię usług związanych z pierwszym kierunkiem studiów. Strony będą realizowały umowę na świadczenie usług edukacyjnych w ramach umowy dotyczącej pierwszego kierunku studiów podyplomowych na zasadach w niej określonych.
 6. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika Promocji od umowy na świadczenie usług edukacyjnych w ramach kolejnego kierunku studiów podyplomowych objętego Promocją w zgodzie z treścią takiej umowy i przepisami prawa powszechnie obowiązującego po rozpoczęciu świadczenia przez Uczelnię usług, Uczelnia zwróci Uczestnikowi uiszczone dotychczas w ramach Promocji opłaty za kolejny kierunek studiów.
 7. W przypadku wypowiedzenia (rezygnacji) przez Uczestnika Promocji umowy na kolejny kierunek studiów w ramach Promocji, po upływie terminu na odstąpienie od niej, po rozpoczęciu świadczenia przez Uczelnię usług na rzecz Uczestnika w ramach tego kierunku studiów, Uczestnik zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia za udostępnione przez Uczelnię usługi w ramach tego kierunku do dnia złożenia skutecznego oświadczenia o wypowiedzeniu (rezygnacji) umowy, które ustalone zostanie na podstawie ceny wskazanej za kierunek studiów w ramach Promocji w zgodzie z treścią takiej umowy i przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 
 8. W przypadku, gdyby wszystkie warunki skorzystania z Promocji wynikające z Regulaminu nie zostały spełnione, Uczestnik zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia za wszelkie świadczenia spełnione przez Uczelnię na rzecz Uczestnika w ramach kolejnego (promocyjnego) kierunku studiów z uwzględnieniem ceny regularnej za wybrane studia podyplomowe obowiązującej w czasie rejestracji na te studia.

§ 5 - Reklamacja

 1. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej kontakt@studia-online.pl albo listownie na adres Uczelni. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane osoby składającej reklamację, w tym adres korespondencyjny lub właściwy adres e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 2. Uczelnia rozpatrzy reklamację w ciągu do 14 dni od dnia jej otrzymania.
 3. Uczelnia najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Uczestnika o dalszym postępowaniu, chyba że inny termin wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku, gdy reklamacja będzie uzasadniona Uczelnia poinformuje Uczestnika o proponowanym sposobie realizacji reklamacji. W przypadku stwierdzenia przez Uczelnię konieczności uzupełniania reklamacji przez Uczestnika, Uczelnia niezwłocznie skontaktuje się z Uczestnikiem. Skierowanie do Uczestnika prośby, o której mowa w zdaniu poprzednim nie wpływa na bieg terminu, o którym mowa powyżej; reklamacja zostanie rozpatrzona również w razie braku odpowiedzi Uczestnika.
 4. Uczelnia zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu reklamacji w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka na przeszkody, których przyczyny nie są zależne od Uczelni, za uprzednią zgodą osoby reklamującej udzielonej w terminie, o którym mowa w ustępie powyżej.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Uczestnikowi na podany przez niego w reklamacji adres korespondencyjny lub adres e-mail.
 6. Jeżeli reklamacja zostanie odrzucona Uczestnik może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. Bezpłatne informacje udzielane są telefonicznie, pocztą elektroniczną bądź bezpośrednio w biurze rzecznika. Adres i telefon odpowiedniego rzecznika można znaleźć w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta, a także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 6 - Rozwiązywanie sporów

 1. Uczestnik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in.: 
  • 1.1. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej; 
  • 1.2. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php; 
  • 1.3. zwrócenia się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów (www.federacja-konsumentow.org.pl). 
 2. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
 3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. 
 4. Jeżeli strony nie osiągną porozumienia polubownie, właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów będzie sąd powszechny w Polsce. 

§ 7 - Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili rozpoczęcia Promocji. 
 2. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
 3. Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych, ważnych przyczyn: 
  • 3.1. jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa – odpowiednio w tym koniecznym zakresie; 
  • 3.2. realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji; 
  • 3.3. zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Promocji, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem; 
  • 3.4. zmian wynikających ze względów technicznych lub technologicznych (w szczególności spowodowanych wystąpieniem awarii lub nieprzewidzianymi błędami w działaniu systemu zapewniającego obsługę Promocji), w tym poprzez skrócenie czasu trwania Promocji;
  • 3.5. wydania przez władze Uczelni decyzji, o której mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.
 4. Do usług realizowanych w ramach Promocji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu dotychczasowym.
 5. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Uczelnia udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na Stronie Promocji oraz na Panelu Studenta - Uczestnika Promocji.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do  przerwy technicznej na Stronie Promocji ze względów technicznych lub technologicznych.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy komputerowe, programowe, internetowe, telefoniczne, techniczne, sprzętowe oraz za inne nieprawidłowości, niezależne od Uczelni które mogą wystąpić u Uczestnika Promocji w związku z uczestnictwem w Promocji.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia na łączach telekomunikacyjnych, błędy transmisji danych oraz za zakłócenia systemów transakcyjnych i awarie systemów informatycznych, które mogą wpłynąć na udział w Promocji z przyczyn niezależnych od Uczelni.
 9. Każda promocja organizowana przez Uczelnię jest odrębna i realizowana na podstawie odrębnego regulaminu. Promocje organizowane przez Uczelnię nie łączą się, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
 10. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Uczelni oraz na Stronie Promocji.