Skip to content
Banner promocji

Regulamin promocji
„Nauka Level Up JSM”

Opublikowano: 01.07.2024

Sekcje regulaminu

§ 1 - Postanowienia ogólne

 1. Regulamin promocji „Nauka Level Up JSM” (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady przyznawania, ustalania wysokości i realizowania promocji względem uczestnika promocji (dalej jako: „Uczestnik”), w tym warunki promocji polegającej na możliwości zapisania się na pierwszy kierunek jednolitych studiów magisterskich wybrany przez Uczestnika organizowany przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego oferowany w ramach niniejszej promocji ze zniżką 40% na warunkach szczegółowo określonych w Regulaminie (dalej jako: „Promocja”). Wykaz ww. kierunków jednolitych studiów magisterskich dostępny jest na stronie https://studia-online.pl/studia-jednolite-magisterskie
 2. Organizatorem Promocji jest Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, adres siedziby: plac Powstańców Śląskich 1/201, 53-329 Wrocław, NIP: 7952214640, REGON 651432712, wpisana do ewidencji uczelni niepublicznych prowadzonej przez ministra właściwego do spraw edukacji i nauki pod numerem 208 (dalej jako: „Uczelnia”, „WSKZ”).
 3. Przed skorzystaniem z Promocji należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Biorąc udział w Promocji, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu w żaden sposób nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Uczestnika w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeksu cywilnego lub ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. przysługujących mu z mocy obowiązującego prawa. W przypadku niezgodnością zapisów niniejszego Regulaminu z przytoczonymi powyżej przepisami pierwszeństwo mają te przepisy.
 5. Wszelka korespondencja pisemna lub elektroniczna powinna być kierowana na następujące dane kontaktowe Uczelni (1) tel.+48 22 602 01 10; (2) e-mail: kontakt@studia-online.pl; (3) adres do korespondencji: 53-329 Wrocław, Plac Powstańców Śląskich 1/201.
 6. Nawiązywanie kontaktu z Uczelnią może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Uczestnik.
 7. Promocja rozpoczyna się 01 lipca 2024 r. o godz. 14:00 i zakończy się w dniu określonym w decyzji władz Uczelni ogłoszonym nie później niż na 48 godzin przed ustaniem Promocji na stronie internetowej www.studia-online.pl  lub jej podstronach (dalej jako: „Okres Trwania Promocji”)
 8. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem strony internetowej www.studia-online.pl oraz https://studia-online.pl/promocja-40 a także innych odnośników wskazanych na ww. stronach lub przekazanych Uczestnikowi, w tym również za pośrednictwem Panelu studenta (dalej jako “Strona Promocji”).
 9. W celu skorzystania z Promocji niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do publicznej sieci Internet, aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail), przeglądarki zasobów internetowych umożliwiających wyświetlanie stron WWW (przeglądarek internetowych z włączoną obsługą/zapisem plików cookies oraz skryptów JavaScript; wersje przeglądarek - nie starsze niż 12 miesięcy) oraz innych wymagań technicznych określonych w Regulaminie Serwisu udostępnionym na stronie internetowej WSKZ pod adresem www.studia-online.pl/regulamin
 10. Koszty dostępu do Internetu ponosi Uczestnik, także w przypadku korzystania z Internetu za pomocą telefonu komórkowego. Korzystający z Promocji powinni zapoznać się ze stawkami transferu (połączeń z Internetem) stosowanymi przez operatorów telekomunikacyjnych.

§ 2 - Świadczenia w ramach Promocji i warunki ich otrzymania

 1. W przypadku spełnienia warunków do skorzystania z Promocji opisanych w Regulaminie, Uczestnikowi - osobie nie będącej wcześniej studentem Uczelni na kierunku jednolitych studiów magisterskich przysługuje możliwość zapisania się na jeden kierunek jednolitych studiów magisterskich (dalej jako: „Nowy Student”), przysługuje możliwość zapisania się na jeden (pierwszy) kierunek jednolitych studiów magisterskich organizowany przez Uczelnię oferowany w ramach niniejszej Promocji ze zniżką 40% przysługującą w stosunku do płatności za 1 (pierwszy) rok jednolitych studiów magisterskich. Dla uniknięcia wątpliwości za Nowego Studenta należy uważać również osoby, które są lub były studentami Uczelni na jakimkolwiek kierunku studiów licencjackich (studia I stopnia), studiów magisterskich (studia II stopnia) lub słuchaczami Uczelni na jakimkolwiek kierunku studiów podyplomowych.
 2. Promocja w przypadku spełnienia przez Uczestnika pozostałych warunków Promocji określonych Regulaminem, dotyczy osoby fizycznej będącej Nowym Studentem, która w Okresie Trwania Promocji łącznie spełnia warunki:
  • 2.1 
   wyraziła chęć na skorzystanie z ww. Promocji poprzez kliknięcie udostępnionego przez Uczelnię linku na Stronie Promocji, który umożliwi Uczestnikowi zarejestrowanie się na kierunek jednolitych studiów magisterskich dostępny w ramach Promocji;
  • 2.2 dokonała rejestracji na kierunek jednolitych studiów magisterskich organizowany przez Uczelnię (jeśli Uczestnik spełnia wymagania określone w Regulaminie Serwisu udostępnionym na stronie internetowej pod adresem www.studia-online.pl/regulamin i zaakceptuje jego treść) zgodnie z ofertą dostępną na stronie internetowej pod adresem: https://studia-online.pl/studia-jednolite-magisterskie,
  • 2.3 dokonała zapłaty za kierunek jednolitych studiów magisterskich w kwocie obniżonej o 40% w stosunku do ceny regularnej za pierwszy rok wybranych jednolitych studiów magisterskich obowiązującej w czasie rejestracji na te studia, na rachunek bankowy Uczelni udostępniony Uczestnikowi przez Uczelnię na etapie zawierania umowy na świadczenie usług w ramach kierunku jednolitych studiów magisterskich wraz z opłatą wpisową. W przypadku wyboru płatności w formie czesnego lub opłaty semestralnej, wystarczające dla możliwości skorzystania z Promocji jest dokonanie wpłaty w terminie określonym w punkcie powyżej pierwszego czesnego lub pierwszej opłaty semestralnej za wybrany kierunek jednolitych studiów magisterskich zgodnie z kwotą czesnego lub opłaty semestralnej wskazaną w harmonogramie wpłat wynikającym z zawartej umowy o świadczenie usług związanych z tym kierunkiem studiów wraz z opłatą wpisową. Za moment zapłaty ww. kwoty uznaje się dzień wpływu ww. środków na rachunek bankowy Uczelni. 

§ 3 - Ogólne zasady uczestnictwa w Promocji

 1. W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki, oprócz warunków wskazanych w innych postanowieniach Regulaminu:
  • 1.1 posiada pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub posiada zgodę opiekuna prawnego na korzystanie z usług WSKZ, w tym w ramach Promocji;
  • 1.2 posiada wykształcenie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa;
  • 1.3 nie ubiega się o dofinansowanie jednolitych studiów magisterskich w ramach Promocji ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej. 
 2. Informacje o możliwości skorzystania z Promocji Uczelnia udostępni na Stronie Promocji. 
 3. Z Promocji można skorzystać tylko raz. 
 4. Promocje organizowane przez Uczelnię nie łączą się.
 5. Świadczenia w ramach Promocji nie mogą zostać wymienione na inne świadczenia, w tym świadczenia pieniężne.
 6. Promocja nie obejmuje pokrycia innych opłat dodatkowych, o których mowa w Regulaminie Serwisu udostępnionym na stronie internetowej Uczelni pod adresem www.studia-online.pl/regulamin, w tym opłaty wpisowej.
 7. Kwoty wskazane w Regulaminie stanowią kwoty brutto.

§ 4 - Rezygnacja

 1. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika Promocji od umowy na świadczenie usług edukacyjnych w ramach kierunku jednolitych studiów magisterskich objętego Promocją w zgodzie z treścią takiej umowy i przepisami prawa powszechnie obowiązującego po rozpoczęciu świadczenia przez Uczelnię usług, Uczelnia zwróci Uczestnikowi uiszczone dotychczas w ramach Promocji opłaty za kierunek jednolitych studiów magisterskich.
 2. W przypadku wypowiedzenia (rezygnacji) przez Uczestnika Promocji umowy na kierunek jednolitych studiów magisterskich w ramach Promocji, po upływie terminu na odstąpienie od niej, po rozpoczęciu świadczenia przez Uczelnię usług na rzecz Uczestnika w ramach tego kierunku studiów, Uczestnik zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia za zrealizowane przez Uczelnię usługi w ramach tego kierunku do dnia złożenia skutecznego oświadczenia o wypowiedzeniu (rezygnacji) umowy, które ustalone zostanie na podstawie ceny wskazanej za kierunek studiów w ramach Promocji w zgodzie z treścią takiej umowy i przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 3. W przypadku, gdyby wszystkie warunki skorzystania z Promocji wynikające z Regulaminu nie zostały spełnione, Uczestnik zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia za wszelkie świadczenia spełnione przez Uczelnię na rzecz Uczestnika w ramach kierunku jednolitych studiów magisterskich z uwzględnieniem ceny regularnej za wybrane jednolite studia magisterskie obowiązującej w czasie rejestracji na te studia.

§ 5 - Reklamacja

 1. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej kontakt@studia-online.pl albo listownie na adres Uczelni. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane osoby składającej reklamację, w tym adres korespondencyjny lub właściwy adres e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 2. Uczelnia rozpatrzy reklamację w ciągu do 14 dni od dnia jej otrzymania.
 3. Uczelnia najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Uczestnika o dalszym postępowaniu, chyba że inny termin wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku, gdy reklamacja będzie uzasadniona Uczelnia poinformuje Uczestnika o proponowanym sposobie realizacji reklamacji. W przypadku stwierdzenia przez Uczelnię konieczności uzupełniania reklamacji przez Uczestnika, Uczelnia niezwłocznie skontaktuje się z Uczestnikiem. Skierowanie do Uczestnika prośby, o której mowa w zdaniu poprzednim nie wpływa na bieg terminu, o którym mowa powyżej; reklamacja zostanie rozpatrzona również w razie braku odpowiedzi Uczestnika.
 4. Uczelnia zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu reklamacji w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka na przeszkody, których przyczyny nie są zależne od Uczelni, za uprzednią zgodą osoby reklamującej udzielonej w terminie, o którym mowa w ustępie powyżej.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Uczestnikowi na podany przez niego w reklamacji adres korespondencyjny lub adres e-mail.
 6. Jeżeli reklamacja zostanie odrzucona Uczestnik może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. Bezpłatne informacje udzielane są telefonicznie, pocztą elektroniczną bądź bezpośrednio w biurze rzecznika. Adres i telefon odpowiedniego rzecznika można znaleźć w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta, a także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 6 - Rozwiązywanie sporów

 1. Uczestnik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in.: 
  • 1.1 zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej; 
  • 1.2 zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
  • 1.3 zwrócenia się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów (www.federacja-konsumentow.org.pl). 
 2. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
 3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. 
 4. Jeżeli strony nie osiągną porozumienia polubownie, właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów będzie sąd powszechny w Polsce.

§ 7 - Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili rozpoczęcia Promocji. 
 2. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
 3. Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych, ważnych przyczyn:
  • 3.1 jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa – odpowiednio w tym koniecznym zakresie; 
  • 3.2 realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji; 
  • 3.3 zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Promocji, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem;
  • 3.4 zmian niezbędnych dla prawidłowej realizacji Promocji; 
  • 3.5 zmian zgodnych z prawem, które będą korzystne zarówno dla aktualnych jak i  potencjalnych Uczestników Promocji, w tym w szczególności skutkujących zwiększeniem ilości  kierunków studiów dostępnych w ramach Promocji, zmianą warunków Promocji zwiększającą potencjalną ilość osób mogących z niej skorzystać;
  • 3.6 zmian wynikających ze względów technicznych lub technologicznych (w szczególności spowodowanych wystąpieniem awarii lub nieprzewidzianymi błędami w działaniu systemu zapewniającego obsługę Promocji), w tym poprzez skrócenie czasu trwania Promocji;
 4. Do usług realizowanych w ramach Promocji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu dotychczasowym.
 5. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Uczelnia udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na Stronie Promocji oraz na Panelu Studenta - Uczestnika Promocji.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do  przerwy technicznej na Stronie Promocji ze względów technicznych lub technologicznych.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy komputerowe, programowe, internetowe, telefoniczne, techniczne, sprzętowe oraz za inne nieprawidłowości, niezależne od Uczelni które mogą wystąpić u Uczestnika Promocji w związku z uczestnictwem w Promocji.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia na łączach telekomunikacyjnych, błędy transmisji danych oraz za zakłócenia systemów transakcyjnych i awarie systemów informatycznych, które mogą wpłynąć na udział w Promocji z przyczyn niezależnych od Uczelni.
 9. Każda promocja organizowana przez Uczelnię jest odrębna i realizowana na podstawie odrębnego regulaminu. Promocje organizowane przez Uczelnię nie łączą się, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
 10. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Uczelni oraz na Stronie Promocji.