Skip to content
banner-podyplomowe

Regulamin promocji
„Promocja Nauka Level Up Studia Podyplomowe”

Opublikowano: 01.07.2024

Sekcje regulaminu

§ 1 - Postanowienia ogólne

 1. Regulamin promocji „Promocja Nauka Level Up Studia Podyplomowe” (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady przyznawania, ustalania wysokości i realizowania promocji względem uczestnika promocji (dalej jako: „Uczestnik”), w tym warunki promocji polegającej na możliwości zapisania się przez nowych, aktualnych lub byłych słuchaczy Uczelni na kolejny kierunek studiów podyplomowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego oferowanych w ramach niniejszej promocji ze zniżką 40% na warunkach szczegółowo określonych w Regulaminie (dalej jako: „Promocja”). Wykaz ww. kategorii studiów podyplomowych dostępny jest na stronie www.studia-online.pl/oferta
 2. Organizatorem Promocji jest Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, adres siedziby: plac Powstańców Śląskich 1/201, 53-329 Wrocław, NIP: 7952214640, REGON 651432712, wpisana do ewidencji uczelni niepublicznych prowadzonej przez ministra właściwego do spraw edukacji i nauki pod numerem 208 (dalej jako: „Uczelnia”, „WSKZ”).
 3. Przed skorzystaniem z Promocji należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Biorąc udział w Promocji, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu w żaden sposób nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Uczestnika w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeksu cywilnego lub ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. przysługujących mu z mocy obowiązującego prawa. W przypadku niezgodnością zapisów niniejszego Regulaminu z przytoczonymi powyżej przepisami pierwszeństwo mają te przepisy.
 5. Wszelka korespondencja pisemna lub elektroniczna powinna być kierowana na następujące dane kontaktowe Uczelni (1) tel.+48 22 602 01 10; (2) e-mail: kontakt@studia-online.pl; (3) adres do korespondencji: 53-329 Wrocław, Plac Powstańców Śląskich 1/201.
 6. Nawiązywanie kontaktu z Uczelnią może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Uczestnik.
 7. Promocja rozpoczyna się 01 lipca 2024 r. o godz. 14:00 i zakończy się w dniu określonym w decyzji władz Uczelni ogłoszonym nie później niż na 48 godzin przed ustaniem Promocji na stronie internetowej www.studia-online.pl lub jej podstronach (dalej jako: „Okres Trwania Promocji”)
 8. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem strony internetowej www.studia-online.pl oraz https://studia-online.pl/promocja-40 a także innych odnośników wskazanych na ww. stronach lub przekazanych Uczestnikowi, w tym również za pośrednictwem Panelu studenta (dalej jako “Strona Promocji”).
 9. W celu skorzystania z Promocji niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do publicznej sieci Internet, aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail), przeglądarki zasobów internetowych umożliwiających wyświetlanie stron WWW (przeglądarek internetowych z włączoną obsługą/zapisem plików cookies oraz skryptów JavaScript; wersje przeglądarek - nie starsze niż 12 miesięcy) oraz innych wymagań technicznych określonych w Regulaminie Serwisu udostępnionym na stronie internetowej WSKZ pod adresem www.studia-online.pl/regulamin
 10. Koszty dostępu do Internetu ponosi Uczestnik, także w przypadku korzystania z Internetu za pomocą telefonu komórkowego. Korzystający z Promocji powinni zapoznać się ze stawkami transferu (połączeń z Internetem) stosowanymi przez operatorów telekomunikacyjnych.

§ 2 - Świadczenia w ramach Promocji i warunki ich otrzymania

 1. W przypadku spełnienia warunków do skorzystania z Promocji opisanych w Regulaminie, Uczestnikowi:
  1. nowemu słuchaczowi - osobie nie będącej wcześniej słuchaczem WSKZ, która po raz pierwszy zapisała się na kierunek studiów podyplomowych i go opłaciła zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie, dalej jako: „Nowy Słuchacz”; dla potrzeb niniejszego Regulaminu wybrany kierunek studiów podyplomowych określany będzie jako „pierwszy” kierunek studiów podyplomowych,
  2. aktualnemu słuchaczowi – osobie będącej w trakcie realizacji studiów podyplomowych organizowanych przez WSKZ lub osobie, która dokonała rejestracji na studia podyplomowe organizowane przez Uczelnię i opłaciła je zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie, dalej jako: „Aktualny Słuchacz”
  3. byłemu słuchaczowi – osobie, która ukończyła studia podyplomowe organizowane przez WSKZ i uzyskała świadectwo ukończenia studiów podyplomowych przed datą rozpoczęcia Promocji, dalej jako: „Absolwent”
 1. Promocja dla Nowych Słuchaczy w przypadku spełnienia przez Uczestnika pozostałych warunków Promocji określonych Regulaminem, dotyczy osoby fizycznej będącej Nowym Słuchaczem, która łącznie spełnia warunki:
  • 2.1 w Okresie Trwania Promocji, dokonała rejestracji na pierwszy kierunek studiów podyplomowych organizowanych przez Uczelnię (jeśli Uczestnik spełnia wymagania określone w Regulaminie Serwisu udostępnionym na stronie internetowej WSKZ pod adresem www.studia-online.pl/regulamin i zaakceptuje jego treść) zgodnie z ofertą dostępną na stronie internetowej WSKZ pod adresem: www.studia-online.pl/oferta);
  • 2.2 w Okresie Trwania Promocji, w zgodzie z zawartą umową na świadczenie usług edukacyjnych zawartą w związku z rejestracją na studia dokonała zapłaty za kierunek studiów podyplomowych wraz z opłatą wpisową. W przypadku wyboru płatności w formie czesnego lub opłaty semestralnej, wystarczające dla możliwości skorzystania z Promocji jest dokonanie wpłaty w terminie określonym w zdaniu pierwszym niniejszego punktu pierwszego czesnego lub pierwszej opłaty semestralnej zgodnie z kwotą czesnego lub opłaty semestralnej wskazaną w harmonogramie wpłat wynikającym z zawartej umowy o świadczenie usług związanych z tym kierunkiem studiów wraz z opłatą wpisową, przy czym momentem zapłaty tej kwoty w określonym terminie, jest dzień wpływu ww. środków na rachunek bankowy WSKZ;
  • 2.3 w Okresie Trwania Promocji:
   • 2.3.1 wyraziła chęć na skorzystanie z Promocji poprzez kliknięcie udostępnionego przez WSKZ linku na Stronie Promocji, który umożliwi Uczestnikowi zarejestrowanie się na kolejny kierunek studiów podyplomowych dostępny w ramach Promocji;
   • 2.3.2 dokonała rejestracji na kolejny kierunek studiów podyplomowych organizowany przez WSKZ (jeśli Uczestnik spełnia wymagania określone w Regulaminie Serwisu udostępnionym na stronie internetowej pod adresem www.studia-online.pl/regulamin i zaakceptuje jego treść zgodnie z ofertą dostępną na stronie internetowej pod adresem: www.studia-online.pl/oferta), przy czym:
    1. cena za kolejny kierunek studiów podyplomowych zgodnie z cennikiem udostępnionym na stronie internetowej www.studia-online.pl/oferta lub jej podstronach jest niższa od ceny za kierunek studiów, na które Uczestnik już dokonał zapisu zgodnie z punkt 2.1. i 2.2.powyżej oraz
    2. wszystkie kierunki z zakresu przygotowania pedagogicznego (kategoria pedagogika), których lista dostępna jest na stronie internetowej WSKZ pod adresem www.studia-online.pl/oferta/1/pedagogika są wyłączone z Promocji;
   • 2.3.3 dokonała zapłaty za kolejny kierunek studiów podyplomowych w kwocie obniżonej o 40% w stosunku do ceny regularnej za wybrane studia podyplomowe obowiązującej w czasie rejestracji na te studia, na rachunek bankowy WSKZ udostępniony Uczestnikowi przez WSKZ na etapie zawierania umowy na świadczenie usług w ramach kolejnego kierunku studiów podyplomowych wraz z opłatą wpisową. W przypadku wyboru płatności w formie czesnego lub opłaty semestralnej, wystarczające dla możliwości skorzystania z Promocji jest dokonanie wpłaty w terminie określonym w punkcie powyżej pierwszego czesnego lub pierwszej opłaty semestralnej za kolejny kierunek studiów zgodnie z kwotą czesnego lub opłaty semestralnej wskazaną w harmonogramie wpłat wynikającym z zawartej umowy o świadczenie usług związanych z tym kierunkiem studiów wraz z opłatą wpisową. Za moment zapłaty ww. kwoty uznaje się dzień wpływu ww. środków na rachunek bankowy WSKZ.
 2. Promocja dla Aktualnych Słuchaczy lub Absolwentów w przypadku spełnienia przez Uczestnika pozostałych warunków Promocji określonych Regulaminem, dotyczy osoby fizycznej, będącej Aktualnym Słuchaczem lub Absolwentem, która łącznie spełnia warunki:
  • 3.1 przed dniem rozpoczęcia Promocji była wcześniej słuchaczem jakichkolwiek studiów podyplomowych prowadzonych przez Uczelnię tj. w dowolnym okresie przed dniem rozpoczęcia Promocji ukończyła studia podyplomowe organizowane przez Uczelnię i uzyskała świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, jest słuchaczem studiów podyplomowych prowadzonych przez Uczelnię na dzień rozpoczęcia Promocji lub dokonała rejestracji na kierunek studiów podyplomowych prowadzonych przez Uczelnię oraz opłaciła go w Okresie Trwania Promocji zgodnie z punktem 2.2 powyżej;
  • 3.2 przed dniem rozpoczęcia Promocji nie skorzystała z promocji „Wiosenne rabaty – studia podyplomowe”, obowiązującej do dnia 30 czerwca 2024 r., godzina 23:59, której   warunki   dostępne   są   pod   adresem promocja.studia-online.pl/wiosenne-rabaty-50
  • 3.3 w Okresie Trwania Promocji:
   • 3.3.1 wyraziła chęć na skorzystanie z Promocji poprzez kliknięcie udostępnionego przez Uczelnię linku na Stronie Promocji, który umożliwi Uczestnikowi zarejestrowanie się na kolejny kierunek studiów podyplomowych dostępny w ramach Promocji;
   • 3.3.2 dokonała rejestracji na kolejny kierunek studiów podyplomowych organizowanych przez WSKZ (jeśli Uczestnik spełnia wymagania określone w Regulaminie Serwisu udostępnionym na stronie internetowej pod adresem www.studia-online.pl/regulamin i zaakceptuje jego treść) zgodnie z ofertą dostępną na stronie internetowej pod adresem: www.studia-online.pl/oferta, przy czym:
    1. cena za kolejny kierunek studiów podyplomowych zgodnie z cennikiem udostępnionym na stronie internetowej www.studia-online.pl/oferta lub jej podstronach jest niższa od ceny za kierunek studiów, który Uczestnik realizuje lub zrealizował, z uwzględnieniem punkt 3.4 poniżej; w celu uniknięcia wątpliwości - w przypadku gdy, Uczestnik realizuje lub zrealizował kilka kierunków studiów podyplomowych na WSKZ cena za kolejny kierunek studiów podyplomowych jest niższa od ceny za najdroższy dotychczasowy realizowany lub zrealizowany kierunek studiów podyplomowych oraz
    2. wszystkie kierunki z zakresu przygotowania pedagogicznego (kategoria pedagogika), których lista dostępna jest na stronie internetowej WSKZ pod adresem www.studia-online.pl/oferta/1/pedagogika są wyłączone z Promocji;
   • 3.3.3 dokonała zapłaty za kolejny kierunek studiów podyplomowych w kwocie obniżonej o 40% w stosunku do ceny regularnej za wybrane studia podyplomowe obowiązującej w czasie rejestracji na te studia, na rachunek bankowy WSKZ udostępniony Uczestnikowi przez WSKZ na etapie zawierania umowy na świadczenie usług w ramach kolejnego kierunku wraz z opłatą wpisową. W przypadku wyboru płatności w formie czesnego lub opłaty semestralnej, wystarczające dla możliwości skorzystania z Promocji jest dokonanie wpłaty pierwszego czesnego lub pierwszej opłaty semestralnej za kolejny kierunek studiów zgodnie z kwotą czesnego lub opłaty semestralnej wskazaną w harmonogramie wpłat wynikającym z zawartej umowy o świadczenie usług związanych z tym kierunkiem studiów wraz z opłatą wpisową. Za moment zapłaty ww. kwoty uznaje się dzień wpływu ww. środków na rachunek bankowy Uczelni.
  • 3.4 Poza, możliwością skorzystania w ramach Promocji z kierunków studiów podyplomowych, o których mowa w punkcie 3.2.2. lit a) powyżej Aktualny Słuchacz lub Absolwent będzie uprawniony do realizacji czynności, o których mowa w punkcie 3.2. powyżej w stosunku do jednego z kierunków studiów podyplomowych realizowanych przez Uczelnię, którego cena - opłata jednorazowa zgodnie z cennikiem udostępnionym na stronie internetowej www.studia-online.pl/oferta lub jej podstronach w dniu rejestracji na te studia nie przekroczy kwoty 4.200,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście złotych).

§ 3 - Ogólne zasady uczestnictwa w Promocji

 1. W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki, oprócz warunków wskazanych w innych postanowieniach Regulaminu:
  • 1.1 posiada pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub posiada zgodę opiekuna prawnego na korzystanie z usług WSKZ, w tym w ramach Promocji;
  • 1.2 posiada wykształcenie wyższe zgodne z obowiązującymi przepisami prawa;
  • 1.3 nie ubiega się o dofinansowanie studiów podyplomowych w ramach Promocji ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej; nie posiada zaległości finansowych w stosunku do Uczelni, które objęte są działaniami windykacyjnymi prowadzonymi przez podmiot zewnętrzny, a w przypadku dokonania rejestracji na studia podyplomowe uprawniające go do skorzystania z Promocji z wykorzystaniem procedury rejestracji dostępnej w zakładce www.studia-online.pl/dotacje_dla_bezrobotnych lub www.studia-online.pl/zapisz_przez_kod - nie są prowadzone działania windykacyjne przez Uczelnię.
 2. W Promocji mogą wziąć udział również Nowi Słuchacze, Aktualni Słuchacze oraz Absolwenci, których „pierwszy” kierunek studiów podyplomowych, aktualnie lub dotychczas realizowany/e kierunki studiów podyplomowych są lub były objęte dofinansowaniem ze środków publicznych, środków Unii Europejskiej lub środków własnych Uczelni. Warunki udziału w Promocji określone w niniejszym Regulaminie stosuje się wobec nich odpowiednio.
 3. Informacje o możliwości skorzystania z Promocji Uczelnia udostępni na Stronie Promocji.
 4. Z Promocji można skorzystać tylko raz.
 5. Promocje organizowane przez Uczelnię nie łączą się.
 6. Świadczenia w ramach Promocji nie mogą zostać wymienione na inne świadczenia, w tym świadczenia pieniężne.
 7. Promocja nie obejmuje pokrycia innych opłat dodatkowych, o których mowa w Regulaminie Serwisu udostępnionym na stronie internetowej Uczelni pod adresem www.studia-online.pl/regulamin, w tym opłaty wpisowej.
 8. Kwoty wskazane w Regulaminie stanowią kwoty brutto.

§ 4 - Rezygnacja

 1. Uczestnik akceptuje, iż skorzystanie z Promocji poprzez zapisanie się na kolejny kierunek studiów podyplomowych na warunkach określonych Promocją jest równoznaczne z otrzymaniem zniżki na usługi edukacyjne świadczone przez WSKZ w ramach studiowania Uczestnika na (promocyjnym) kierunku studiów, których to usług cena została wskazana w cenniku i przypisana do wybranych studiów na stronie internetowej WSKZ. Uczestnik akceptuje, iż udzielenie zniżki objętej Promocją jest związane z posiadaniem przez Uczestnika statusu słuchacza w ramach jego pierwszego lub jednego z aktualnie realizowanych kierunków studiów podyplomowych lub - w zakresie byłych słuchaczy - posiadania takiego statusu w rozumieniu postanowień Regulaminu.
 2. Uczestnik akceptuje, że możliwość korzystania z usług edukacyjnych w ramach kolejnego kierunku studiów objętego Promocją jest związana z posiadaniem statusu słuchacza lub absolwenta studiów prowadzonych przez WSKZ oraz w związku z celem wskazanym w ust. 1 powyżej, a zatem utrata statusu słuchacza w ramach umowy na świadczenie usług edukacyjnych związanych z pierwszym lub wszystkimi z aktualnie realizowanych kierunków studiów podyplomowych, może skutkować zablokowaniem dostępu do kolejnego (promocyjnego) kierunku studiów podyplomowych w sposób uniemożliwiający kontynuację studiów na ww. kierunku. Uczestnik przystępując do Promocji oświadcza, że jest świadomy powyższego, akceptuje możliwość zaprzestania kontynuowania studiów na kolejnym kierunku studiów i nie będzie miał z tego tytułu żadnych roszczeń, za wyjątkiem wskazanych w Regulaminie.
 3. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy na świadczenie usług edukacyjnych w ramach pierwszego lub wszystkich z aktualnie realizowanych kierunków studiów podyplomowych przed jej/ich zakończeniem w zgodzie z treścią takiej umowy i przepisami prawa powszechnie obowiązującego po rozpoczęciu świadczenia przez WSKZ usług lub wypowiedzenia (rezygnacji) takiej umowy po upływie terminu na odstąpienie od niej, z uwagi cel Promocji i brzmienie punktu 1 niniejszego paragrafu, WSKZ zastrzega prawo do zablokowania dostępu do kolejnego (promocyjnego) kierunku studiów podyplomowych, w sposób uniemożliwiający kontynuowanie studiów na ww. kierunku. Przy czym powyższe nie wpłynie na obowiązek rozliczenia stron umowy o świadczenie usług edukacyjnych w ramach pierwszego lub aktualnie realizowanych kierunków studiów podyplomowych w zgodzie z treścią takiej umowy i przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 4. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika Promocji dla Nowych i Aktualnych Słuchaczy od umowy na świadczenie usług edukacyjnych w ramach pierwszego lub wszystkich aktualnie realizowanych kierunków studiów podyplomowych w zgodzie z treścią takiej umowy i przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz w przypadku zablokowania przez WSKZ dostępu do kontynuowania studiów w ramach kolejnego (promocyjnego) kierunku studiów, WSKZ zwróci Uczestnikowi uiszczone przez niego w ramach Promocji na rzecz Uczelni opłaty za kolejny kierunek studiów. W przypadku wypowiedzenia (rezygnacji) przez Uczestnika z takiej umowy na pierwszy lub wszystkie aktualnie realizowane kierunki studiów podyplomowych po upływie terminu na odstąpienie od niej/ich, po rozpoczęciu świadczenia przez WSKZ usług na rzecz Uczestnika w ramach kolejnego kierunku studiów, Uczestnik zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia za udostępnione przez WSKZ usługi w ramach kolejnego (promocyjnego) kierunku do dnia zablokowania przez WSKZ dostępu do kontynuowania studiów, które ustalone zostanie na podstawie ceny wskazanej za kierunek studiów w ramach ww. Promocji. Powyższe nie wpłynie na obowiązek rozliczenia stron umowy o świadczenie usług edukacyjnych w ramach pierwszego lub aktualnie realizowanych kierunków studiów podyplomowych w zgodzie z treścią takiej umowy i przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Rezygnacja przez Uczestnika z kolejnego kierunku studiów objętego Promocją nie wpływa na świadczenie przez WSKZ usług związanych z pierwszym lub aktualnie realizowanymi kierunkami studiów podyplomowych. Strony będą realizowały umowę na świadczenie usług edukacyjnych w ramach umowy dotyczącej pierwszego lub aktualnie realizowanych kierunków studiów podyplomowych na zasadach w niej określonych.
 6. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika Promocji od umowy na świadczenie usług edukacyjnych w ramach kolejnego kierunku studiów podyplomowych objętego Promocją w zgodzie z treścią takiej umowy i przepisami prawa powszechnie obowiązującego po rozpoczęciu świadczenia przez WSKZ usług, WSKZ zwróci Uczestnikowi uiszczone dotychczas w ramach Promocji opłaty za kolejny kierunek studiów, chyba że Uczestnik Promocji zażądał rozpoczęcia (wyraził zgodę na wykonanie) świadczenia Usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy będąc świadomym i przyjmując do wiadomości, że traci tym samym prawo do odstąpienia od Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. W przypadku wypowiedzenia (rezygnacji) przez Uczestnika Promocji umowy na kolejny kierunek studiów w ramach Promocji, po upływie terminu na odstąpienie od niej, po rozpoczęciu świadczenia przez WSKZ usług na rzecz Uczestnika w ramach tego kierunku studiów, Uczestnik zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia za zrealizowane przez WSKZ usługi w ramach tego kierunku do dnia złożenia skutecznego oświadczenia o wypowiedzeniu (rezygnacji) umowy, które ustalone zostanie na podstawie ceny wskazanej za kierunek studiów w ramach Promocji w zgodzie z treścią takiej umowy i przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 8. W przypadku, gdyby warunki skorzystania z Promocji wynikające z Regulaminu nie zostały spełnione, Uczestnik zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia za wszelkie świadczenia spełnione przez WSKZ na rzecz Uczestnika w ramach kolejnego (promocyjnego) kierunku studiów z uwzględnieniem ceny regularnej za wybrane studia podyplomowe obowiązującej w czasie rejestracji na te studia.

§ 5 - Reklamacja

 1. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej kontakt@studia-online.pl albo listownie na adres Uczelni. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane osoby składającej reklamację, w tym adres korespondencyjny lub właściwy adres e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 2. Uczelnia rozpatrzy reklamację w ciągu do 14 dni od dnia jej otrzymania.
 3. Uczelnia najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Uczestnika o dalszym postępowaniu, chyba że inny termin wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku, gdy reklamacja będzie uzasadniona Uczelnia poinformuje Uczestnika o proponowanym sposobie realizacji reklamacji. W przypadku stwierdzenia przez Uczelnię konieczności uzupełniania reklamacji przez Uczestnika, Uczelnia niezwłocznie skontaktuje się z Uczestnikiem. Skierowanie do Uczestnika prośby, o której mowa w zdaniu poprzednim nie wpływa na bieg terminu, o którym mowa powyżej; reklamacja zostanie rozpatrzona również w razie braku odpowiedzi Uczestnika.
 4. Uczelnia zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu reklamacji w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka na przeszkody, których przyczyny nie są zależne od Uczelni, za uprzednią zgodą osoby reklamującej udzielonej w terminie, o którym mowa w ustępie powyżej.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Uczestnikowi na podany przez niego w reklamacji adres korespondencyjny lub adres e-mail.
 6. Jeżeli reklamacja zostanie odrzucona Uczestnik może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. Bezpłatne informacje udzielane są telefonicznie, pocztą elektroniczną bądź bezpośrednio w biurze rzecznika. Adres i telefon odpowiedniego rzecznika można znaleźć w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta, a także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 6 - Rozwiązywanie sporów

 1. Uczestnik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in.: 
  • 1.1 zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  • 1.2 zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
  • 1.3 zwrócenia się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów (www.federacja-konsumentow.org.pl). 
 2. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
 3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. 
 4. Jeżeli strony nie osiągną porozumienia polubownie, właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów będzie sąd powszechny w Polsce. 

§ 7 - Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili rozpoczęcia Promocji. 
 2. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
 3. Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych, ważnych przyczyn: 
  • 3.1 jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa – odpowiednio w tym koniecznym zakresie; 
  • 3.2 realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji; 
  • 3.3 zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Promocji, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem;
  • 3.4 zmian niezbędnych dla prawidłowej realizacji Promocji; 
  • 3.5 zmian zgodnych z prawem, które będą korzystne zarówno dla aktualnych jak i potencjalnych Uczestników Promocji, w tym w szczególności skutkujących zwiększeniem ilości kierunków studiów dostępnych w ramach Promocji, zmianą warunków Promocji zwiększającą potencjalną ilość osób mogących z niej skorzystać;
  • 3.6 zmian wynikających ze względów technicznych lub technologicznych (w szczególności spowodowanych wystąpieniem awarii lub nieprzewidzianymi błędami w działaniu systemu zapewniającego obsługę Promocji), w tym poprzez skrócenie czasu trwania Promocji;
 4. Do usług realizowanych w ramach Promocji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu dotychczasowym.
 5. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Uczelnia udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na Stronie Promocji oraz na Panelu Studenta - Uczestnika Promocji.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej na Stronie Promocji ze względów technicznych lub technologicznych.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy komputerowe, programowe, internetowe, telefoniczne, techniczne, sprzętowe oraz za inne nieprawidłowości, niezależne od Uczelni które mogą wystąpić u Uczestnika Promocji w związku z uczestnictwem w Promocji.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia na łączach telekomunikacyjnych, błędy transmisji danych oraz za zakłócenia systemów transakcyjnych i awarie systemów informatycznych, które mogą wpłynąć na udział w Promocji z przyczyn niezależnych od Uczelni.
 9. Każda promocja organizowana przez Uczelnię jest odrębna i realizowana na podstawie odrębnego regulaminu. Promocje organizowane przez Uczelnię nie łączą się, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
 10. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Uczelni oraz na Stronie Promocji.